Polityka prywatności SOS KOTY Mielec

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem strony internetowej https://soskoty.mielec.pl
 2. Administratorem danych jest Stowarzyszenie SOS KOTY Mielec, ul. Kędziora 9/1, 39-300 Mielec, KRS: 0000882077, NIP: 8172185509, REGON: 368773228
 3. Dane osobowe zbierane przez Stowarzyszenie za pośrednictwem strony https://soskoty.mielec.pl są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

§1 Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna

 1. Stowarzyszenie zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej łącznie Klientami.
 2. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku przeglądania treści zawartych na stronie internetowej https://soskoty.mielec.pl
 3. Podczas korzystania ze strony Internetowej https://soskoty.mielec.pl pobierane są informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj i wersja przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego oraz login w przypadku osób uprawnionych do zarządzania stroną https://soskoty.mielec.pl Gromadzone są również dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na naszej stronie www. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną. Dane zbierane są w celach statystycznych oraz administracyjnych.
 4. Stowarzyszenie przetwarza dane osobowe obejmujące: imię, nazwisko, adres e-mail w odpowiedzi na przygotowane pytania w ramach wypełnionego formularza przedadopcyjnego oraz zgłoszenia na wysyłanie wiadomości newsletter wykorzystywanych do kontaktu z osobami składającymi zapytanie na stronie www. Wypełnienie formularza kontaktowego na stronie https://soskoty.mielec.pl jest dobrowolne, jak również zapis na wysyłanie wiadomości newsletter. Jeśli korzystająca z wyżej wymienionych funkcjonalności osoba nie zgadza się na uczestniczenie w nich, to w każdej chwili może poinformować Stowarzyszenie SOS KOTY Mielec. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na poprawie funkcjonalności usług świadczonych drogą elektroniczną.
 5. Dane osobowe przekazane Stowarzyszeniu podawane są mu dobrowolnie, w związku ze świadczeniem usług za pośrednictwem Strony Internetowej https://soskoty.mielec.pl z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzu kontaktowym danych w procesie uniemożliwia złożenie zapytania poprzez ten formularz.

§2 Komu udostępniane lub powierzane są dane oraz jak długo są przechowywane?

 1. Podmioty przetwarzające. Stowarzyszenie korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie Stowarzyszenia. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu na stronie https://soskoty.mielec.pl systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych.
 2. Dane osobowe Klientów przechowywane są w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Stowarszenie tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Stowarzyszenie i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat pięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
 3. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych a także administrowania stroną https://soskoty.mielec.pl
 4. W przypadku, gdy osoba odwiedzająca stronę www dokona subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter) na jego adres e-mail Stowarzyszenie SOS KOTY Mielec będzie wysyłało wiadomości elektroniczne zawierające informacje marketingowe dotyczące działalności Stowarzyszenia. Dane osobowe nie będą przekazywane ani udostępniane podmiotom trzecim.
 5. Administrator, w przypadku skierowania do niego żądania, udostępnia dane osobowe, uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych), Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

§3 Mechanizm cookies, adres IP

 1. Strona www używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez Stowarzyszenie na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej stronę https://soskoty.mielec.pl, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin na stronie internetowej.
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  • Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Klientów.
  • Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.
 3. Administrator wykorzystuje cookies własne w celu:
  • uwierzytelniania i zapewnienia sesji Klienta na stronie www
  • analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający korzystają ze Strony Internetowej https://soskoty.mielec.pl, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.
 4. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów osób odwiedzających stronę www. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze strony www będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 5. Stowarzyszenie może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej stronę https://soskoty.mielec.pl przez dostawcę usług internetowych. Adres IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez Stowarzyszenie przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu strony internetowej, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści strony https://soskoty.mielec.pl.

§4 Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.
  • Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił Stowarzyszeniu.
  • Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.
  • Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
  • Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Klienta żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Stowarzyszenie może świadczyć jedynie za zgodą.
 2. Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych – podstawa prawna: art. 21 RODO.
  • Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Stowarzyszenie przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing usług, prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności strony https://soskoty.mielec.pl oraz ułatwienie korzystania ze strony https://soskoty.mielec.pl, a także badanie satysfakcji.
  • Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach.
  • Jeżeli sprzeciw Klienta okaże się zasadny i Stowarzyszenie nie będzie miało innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Klienta zostaną usunięte, wobec wykorzystania których, Klient wniósł sprzeciw.
 3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – podstawa prawna: art. 17 RODO
  • Klient ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.
  • Klient ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
   • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
   • wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;
   • wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;
   • dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
   • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu Stowarzyszenie podlega;
   • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
  •  Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Stowarzyszenie może zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, adres IP oraz czas jego wykorzystania, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług Stowarzyszenia.
 4.  Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 18 RODO
  • Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Stowarzyszenie nie będzie też wysłało żadnych komunikatów, w tym marketingowych
  • Klient ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:
   • gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Stowarzyszenie ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;
   • gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Klient zażąda ograniczenia ich wykorzystania;
   • gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Klientowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
   • gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Klienta przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Klienta.
 5. Prawo dostępu do danych – podstawa prawna: art. 15 RODO.
  • Klient ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Klient ma prawo:
   • uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
   • uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Klienta lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Klientowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
   • uzyskać kopię swoich danych osobowych.
 6. Prawo do sprostowania danych – podstawa prawna: art. 16 RODO.
  • Klient ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Klient, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej zgodnie z Polityką Prywatności.
 7. Prawo do przenoszenia danych – podstawa prawna: art. 20 RODO.
  • Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Klient ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe Klienta w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.
 8. W sytuacji wystąpienia przez Klienta z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie Administrator nie będzie mogli spełni żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Klienta uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.
 9. Klient może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.
 10. Klient ma prawo żądać od Stowarzyszenia przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w Polityce Prywatności.
 11. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego prawo do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

§5 Inne strony internetowe

 1. W ramach strony internetowej https://soskoty.mielec.pl umieszczane są linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez stronę https://soskoty.mielec.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się. Administrator Stowarzyszenia SOS KOTY MIELEC nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

§6 Zmiany Polityki Prywatności

 1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym administrator  poinformuje na swojej stronie https://soskoty.mielec.pl
 2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres mailowy: poczta@soskoty.mielec.pl
 3. Data ostatniej modyfikacji: 09.03.2020 r.