Dziś bijemy rekord Guinnessa dla kotów!

https://www.ratujemyzwierzaki.pl/bijemyrekord

‼️ZACZYNAMY‼️ Dziś Dzień 🐈 Kota – JA, TY, MY i RESZTA ŚWIATA bijemy rekord Guinnessa dla kotów! 🌍 Wystarczy, że wpłacisz 1 zł 😻 – przyczynisz się w ten sposób do ustanowienia nowego rekordu świata! I zmiany świata na lepszy – dla kotów ❤️

Wszystkie informacje znajdziesz w opisie poniżej. Prosimy, pomóż! 🙏 Wpłać choć jedną złotówkę! Udostępniaj post na Facebooku! Zachęcaj i oznaczaj znajomych i osoby znane z pomagania zwierzakom! 🤗 Każdy z nas – każda osoba i każda  wpłata jest bardzo ważna. Wierzymy mocno, że RAZEM MOŻEMY WSZYSTKO! RAZEM POMAGAMY KOTOM!

Przyłączając się do naszej akcji możesz pomóc setkom wspaniałych kociaków w trudnej sytuacji. To dla nich teraz walczymy i podejmujemy tę próbę. Od Ciebie zależy, czy koty ją wygrają i znajdą się w Księdze Rekordów Guinnessa.

Z Twoją pomocą możemy zmienić życie wielu cierpiącym istotom!

Dziękujemy, że razem z Tobą dajemy kotom tę szansę 💓

Kliknij i pobij rekord Guinnessa z nami:

https://www.ratujemyzwierzaki.pl/bijemyrekord

❗️ Mamy na to 24 godziny (do północy) – aby pobić rekord naszą zbiórkę musi wesprzeć ponad 105 803 osoby.

Mamy czas do północy (24 godziny) – aby pobić rekord, naszą zbiórkę musi wesprzeć ponad 105 803 osoby.

🍀❤️🍀❤️🍀❤️🍀

Twój 1% podatku pomaga kotom: KRS 0000882077 💚

Jest to OFICJALNA próba bicia rekordu Guinnessa zatwierdzona przez Guinness World Records:

„Najwięcej indywidualnych darowizn przekazanych na kampanię na jednej platformie internetowej w ciągu 24 godzin”. Rekord do pobicia: 105,803 osoby.

Aktualny rekord: https://www.guinnessworldrecords.com/world-records/361309-most-individual-donations-for-a-campaign-on-a-single-online-platform-in-24-hours

Zasady akcji mającej na celu pobicie rekordu Guinnessa „Najwięcej indywidualnych darowizn przekazanych na kampanię na jednej platformie internetowej w ciągu 24 godzin”:

1. Nie ma ograniczeń co do tego, ile razy dana osoba może przekazać darowiznę w ciągu 24 godzin, ale TYLKO JEDNA DAROWIZNA OD JEDNEGO UŻYTKOWNIKA zostanie wliczona do ostatecznej liczby darowizn.

2. Nie ma ograniczeń co do kwoty pieniędzy, jaką każda osoba może przekazać, jednakże wartość każdej darowizny musi wynosić co najmniej 1 PLN (0,25 EUR / 0,25 USD / 0,20 GBP).

3. Próba pobicia rekordu trwa 24 godziny – dnia 17 lutego 2023 roku od godziny 24:00 do godziny 23:59:59. Wpłaty poza tym okienkiem czasowym nie będą wliczane do próby bicia rekordu.

W przypadku kilku domowników wpłaty dokonane z tego samego urządzenia będą technicznie zaliczone jako jedna darowizna, chyba że wpłata nastąpi z innego urządzenia z innego adresu IP (np. Internet przez sieć komórkową) oraz z innego rachunku bankowego.

UWAGA: Unikalność wpłat będzie weryfikowana na podstawie wewnętrznych informacji Fundacji RatujemyZwierzaki.pl oraz na podstawie danych z systemów płatniczych.

Jeżeli rekord zostanie pobity, cały proces zostanie poddany badaniu przez niezależną, profesjonalną firmę audytorską, która sporządzi raport potwierdzający dokładną i ostateczną liczbę wszystkich uczestników akcji.

https://www.ratujemyzwierzaki.pl/bijemyrekord

Relacja LIVE z bicia przez nas rekordu Guinnessa

ENGLISH VERSION AND RULES:
Today on the International Cat Day we are breaking the Guinness World Record set by Tencent QQ, China Foundation for Poverty Alleviation and United Nations World Food Programme: “Most individual donations for a campaign on a single online platform in 24 hours”. The current record is: 105,803 people and have to beat this number! Please join us to rescue stray cats! See here 
Starting at midnight on February 17, for the next 24 hours, anyone who donates even 1 PLN (EUR 0.25 / USD 0.25 / GBP 0.20) here will help us break the record. It is the number of people who donate that counts. So please – share this campaign in all possible places and countries of the world and ask your friends and strangers to participate. Thanks to you, we give a chance to cats that are already in our care and those that we will be able to rescue with the funds collected here. Together we can save hundreds of cats!
We are a small charity registered in Poland. Our mission is to rescue and help stray cats and we devote all our time and efforts to save us many cat lives as possible. Since we have our own little shelter we have had 224 cats and kittens under our care and currently there are more than 40 for which we provide food, cat litter and pay bills for veterinary care and surgeries. We find loving, safe homes for cats. We spay and neuter cats and regularly feed stray cats and provide food to people feeding stray cats.
Please help us help cats. Together we can be truly Officially Amazing 😻
https://www.ratujemyzwierzaki.pl/en/bijemyrekord

Thank you for your donation ❤️

Rules of the campaign to break the Guinness World Record „Most individual donations made to a campaign on one online platform in 24 hours”:
1. There is no limit as to how many times a person can donate in 24 hours, however ONLY ONE donation from ONE USER will be counted towards the final number of donations.
2. There is no limit to the amount of money each person can donate, however, the value of each donation must be at least 1 PLN (EUR 0.25 / USD 0.25 / GBP 0.20).
3. The attempt to break the record lasts 24 hours – on 17 February 2023 from 24:00 a.m. to 11:59:59 p.m. Donations made outside this designated time slot will not be counted towards the record attempt.
************
– In the case of multiple household members, donations made from the same device will technically count as one donation unless the donation is made from a different device from a different IP address (e.g. mobile phone Internet) and from a different bank account.
– NOTE: The uniqueness of donations will be verified based on internal information of RatujemyZwierzaki.pl Foundation and data from payment systems.
– If the record is broken, the entire process will be audited by an independent, professional auditing company which will prepare a report confirming the exact and final figure of the total participants.

VERSIÓN EN ESPAÑOL Y REGLAS:

English interface of the fundraiser: https://www.ratujemyzwierzaki.pl/en/bijemyrekord

Hoy, en el Día Internacional del Gato, haremos el intento de romper el récord mundial Guinness establecido por Tencent QQ, la Fundación China para el Alivio de la Pobreza y el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas: “Mayor número de donaciones individuales a una campaña en una plataforma en línea en 24 horas”. El récord actual es: 105.803 personas y ¡tenemos que superar este número! ¡Únate a nosotros para rescatar gatos callejeros! Link

A partir de la medianoche del 17 de febrero, dentro de las 24 horas siguientes, cualquiera que done al menos 1 PLN (aproximadamente 0,25 EUR / 0,25 USD / 0,20 GBP) nos ayudará a batir el récord. Es el número de personas que donan lo que cuenta. Así que por favor, comparte esta campaña en todos los lugares y países del mundo posibles y pide a amigos y desconocidos que participen. Gracias a ti damos una oportunidad a los gatos que ya están a nuestro cuidado y a los que podremos rescatar con los fondos recaudados aquí. ¡Juntos podemos salvar cientos de gatos!

Somos una pequeña organización benéfica registrada en Polonia. Nuestra misión es rescatar y ayudar a los gatos callejeros y dedicamos todo nuestro tiempo y esfuerzos a salvarnos muchas vidas de gatos como sea posible. Dado que tenemos nuestro pequeño refugio, hemos tenido 224 gatos y gatitos bajo nuestro cuidado y actualmente hay más de 40 para los que proporcionamos alimentos, arena para gatos y pagamos facturas de atención veterinaria y cirugías. Encontramos hogares amorosos y seguros para gatos. Esterilizamos y castramos gatos ,alimentamos regularmente a gatos callejeros y proporcionamos comida a las personas que alimentan a gatos callejeros.

Ayúdanos a ayudar a los gatos. Juntos podemos ser, oficialmente, realmente increíbles 😻

https://www.ratujemyzwierzaki.pl/en/bijemyrekord

Gracias por tu donación ❤

Reglas de la campaña para romper el récord mundial Guinness „Mayor número de donaciones individuales realizadas a una campaña en una plataforma en línea en 24 horas”:

1. No hay límite en cuanto a la cantidad de veces que una persona puede donar en 24 horas; sin embargo, SÓLO UNA donación de UN USUARIO se contará para el número final de donaciones.

2. No hay límite para la cantidad de dinero que cada persona puede donar, sin embargo, el valor de cada donación debe ser de al menos 1 PLN (aproximadamente 0,25 EUR / 0,25 USD / 0,20 GBP).

3. El intento de romper el récord dura 24 horas, el 17 de febrero de 2023 de 24:00 a.m. a 11:59:59 p.m. Las donaciones hechas fuera de este intervalo de tiempo designado no contarán para el intento de récord.

***********

– En el caso de varios miembros del hogar, las donaciones realizadas desde el mismo dispositivo contarán técnicamente como una única donación a menos que la donación se realice desde un dispositivo diferente desde una dirección IP diferente (por ejemplo, Internet de un teléfono móvil) y desde una cuenta bancaria diferente.

– NOTA: La unicidad de las donaciones se verificará en función de la información interna de la Fundación RatujemyZwierzaki.pl y los datos de los sistemas de pago.

– Si se rompe el récord, todo el proceso será auditado por una empresa auditora profesional independiente que elaborará un informe confirmando la cifra exacta y final del total de participantes.