ZAWIADOMIENIE WIERZYCIELI O PODJĘCIU UCHWAŁY O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZEKSZTAŁCENIE STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO W STOWARZYSZENIE REJESTROWE

ZAWIADOMIENIE WIERZYCIELI O PODJĘCIU UCHWAŁY O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZEKSZTAŁCENIE STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO W STOWARZYSZENIE REJESTROWE

Zarząd „Stowarzyszenia Zwykłego SOS KOTY Mielec” z siedzibą w Wadowicach Dolnych, wpisanego do ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Starostę Powiatu Mieleckiego pod numerem 8/2017 uprzejmie zawiadamia Wierzycieli Stowarzyszenia, że w dniu 10 listopada 2020 roku Zebranie Członków Stowarzyszenia Zwykłego SOS KOTY Mielec na mocy uchwały numer 3 z dnia 10 listopada 2020 roku podjęło decyzję o przekształceniu Stowarzyszenia Zwykłego SOS KOTY Mielec z siedzibą w Wadowicach Dolnych wpisanego do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestr Sądowego pod numerem KRS 0000816252 (funkcjonującego dotychczas, jako stowarzyszenie zwykłe) w Stowarzyszenie rejestrowe, wraz ze zmianą:

  • nazwy na „Stowarzyszenie SOS KOTY Mielec”
  • siedziby na Mielec (Mielec 39-300 ul. Kędziora 9/1)

Decyzja została podjęta w związku z tym, iż w obecnej formie stowarzyszenie ma ograniczone prawa działania. Uchwała została podjęta jednogłośnie przez wszystkich członków Stowarzyszenia zwykłego.

Wobec powyższego Zarząd zawiadamia Wierzycieli, że:

  • Stowarzyszenie zwykłe zostaje rozwiązane bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego z chwilą wpisu stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego.
  • Z chwilą wpisu stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego wstępuje ono we wszystkie prawa i obowiązki stowarzyszenia zwykłego, a członkowie stowarzyszenia zwykłego stają się członkami stowarzyszenia.
  • Członkowie przekształcanego stowarzyszenia zwykłego odpowiadają na dotychczasowych zasadach, solidarnie ze stowarzyszeniem za zobowiązania stowarzyszenia zwykłego, powstałe przed dniem przekształcenia, przez okres roku, licząc od dnia przekształcenia. Odpowiedzialność ta powstaje z chwilą, gdy egzekucja z majątku stowarzyszenia okaże się bezskuteczna.

 

 

Renata Dziewit           Barbara Stachów

_________________________________

Zarząd Stowarzyszenia