OGŁOSZENIE O PODJĘCIU UCHWAŁY O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZEKSZTAŁCENIE STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO W STOWARZYSZENIE REJESTROWE

OGŁOSZENIE O PODJĘCIU UCHWAŁY O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZEKSZTAŁCENIE STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO W STOWARZYSZENIE REJESTROWE

Działając w imieniu „Stowarzyszenia Zwykłego SOS KOTY Mielec” z siedzibą w Wadowicach Dolnych, wpisanego do ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Starostę Powiatu Mieleckiego pod numerem 8/2017 uprzejmie informuję, że w dniu 10 listopada 2020 roku Zebranie Członków Stowarzyszenia Zwykłego SOS KOTY Mielec na mocy uchwały numer 3 podjęło decyzję o przekształceniu Stowarzyszenia Zwykłego SOS KOTY Mielec z siedzibą w Wadowicach Dolnych wpisanego do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestr Sądowego pod numerem KRS 0000816252 (funkcjonującego dotychczas, jako stowarzyszenie zwykłe) w Stowarzyszenie rejestrowe, wraz ze zmianą:

  • nazwy na „Stowarzyszenie SOS KOTY Mielec”
  • siedziby na Mielec (39-300 Mielec ul. Kędziora 9/1)

Decyzja została podjęta w związku z tym, iż w obecnej formie stowarzyszenie ma ograniczone prawa działania. Uchwała została podjęta jednogłośnie przez wszystkich członków Stowarzyszenia zwykłego.

 

Renata Dziewit           Barbara Stachów

_________________________________

Zarząd Stowarzyszenia