SOS KOTY Mielec – nasze stowarzyszenie

Nasze stowarzyszenie SOS KOTY Mielec zostało zarejestrowane w Starostwie Powiatowym 16 listopada 2017 roku. Jednak działalność w zakresie pomocy kotom prowadzimy od 2012 roku – rejestracja pozwoliła nam uzyskać szersze możliwości działania i zbierania funduszy na ratowanie kotów niczyich! Działamy w Mielcu (woj. podkarpackie) pomagając kotom z naszego miasta, ale i także z okolicznych miejscowości.
Dnia 29 listopada 2019 roku nasze stowarzyszenie jako pierwsza organizacja prozwierzęca w Mielcu uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego (numer wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000816252). Dzięki temu, poza innymi przywilejami (i obowiązkami), mamy prawo od 1 stycznia 2020 roku pozyskiwać 1% podatku, dlatego prosimy – pamiętajcie o nas, czyli o kotach pod naszą opieką. Dzięki Waszemu 1% możecie sprawić, że będziemy mogli pomagać jeszcze większej ilości kotów. A to stwarza nowe możliwości rozszerzenia naszej działalności.

Każdy może pomóc kotom – wspierając je materialnie i finansowo. Nieustannie potrzebujemy karmę, żwirek, posłanka, kocyki, zabawki dla kotów. Wszystkie uzyskane darowizny przeznaczamy wyłącznie na cele statutowe wymienione poniżej. Datki można wpłacać (KONIECZNIE z dopiskiem DAROWIZNA) na nasz rachunek w BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. numer 82 1600 1462 1817 5550 1000 0001.
Gorąco Wam dziękujemy za zaangażowanie i wszelkie wsparcie dla kociaków. Istniejemy, pomagamy kotom i ratujemy je tylko dzięki Wam. Bądźcie z nami nadal 

Celem naszego Stowarzyszenia jest działalność na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt w szczególności poprzez: 

 1. prowadzenie i organizowanie edukacji prozwierzęcej, prozwierzęcy lobbing, współpracę z organizacjami propagującymi humanitarne traktowanie zwierząt, niesienie pomocy zwierzętom pokrzywdzonym poprzez umieszczenie ich w schroniskach i hotelach dla zwierząt;
 2. niesienie pomocy zwierzętom skrzywdzonym i porzuconym, w szczególności poprzez leczenie, umieszczanie ich w schroniskach, udzielanie pomocy placówkom i osobom fizycznym służącym zwierzętom bezdomnym, współpracę z placówkami i osobami fizycznymi niosącymi pomoc zwierzętom bezdomnym, działalność adopcyjną (znajdowanie zwierzętom nowych opiekunów);
 3. wszelkie działania w zakresie zwalczania zjawiska bezdomności zwierząt, w szczególności poprzez propagowanie wiedzy o sposobach ograniczania populacji zwierząt oraz realizację programu sterylizacji i kastracji;
 4. zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami;
 5. ochrona środowiska i ochrona zwierząt;
 6. pomoc kotom wolno żyjącym, bezdomnym i schroniskowym
 7. zapobieganie bezdomności kotów
 8. sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących
 9. ochrona praw zwierząt
 10. ekologia i ochrona zwierząt

SOS KOTY Mielec realizuje swoje cele poprzez następujące działania:

 1. organizowanie zbiórek karmy, rzeczy oraz środków na leczenie, kastrację/sterylizację kotów bezdomnych i wolno żyjących
 2. pomoc opiekunom pomagającym kotom wolno żyjącym
 3. pomoc w wyłapywaniu wolno żyjących kotów w celu leczenia i kastracji/sterylizacji
 4. szukanie domów tymczasowych lub stałych dla zwierząt, organizowanie adopcji zwierząt
 5. pomoc w ogłaszaniu kotów bezdomnych oraz kotów ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Mielcu
 6. finansowanie zabiegów kastracji/sterylizacji oraz leczenie kotów wolno żyjących i bezdomnych
 7. aktywne działanie w zakresie przestrzegania praw zwierząt
 8. działanie na rzecz właściwego i humanitarnego traktowania zwierząt, ich poszanowania oraz zapewnienie im niezbędnych warunków bytowania
 9. współpracę ze schroniskami dla zwierząt
 10. współpraca z placówkami oświatowymi w zakresie promowania wśród dzieci i młodzieży właściwych postaw wobec zwierząt
 11. współpraca z właściwymi organami państwowymi i samorządowymi w zakresie ścigania winnych okrutnego obchodzenia się ze zwierzętami oraz wnioskowanie o ich ukaranie
 12. ochrona zwierząt i egzekwowanie przestrzegania Ustawy o Ochronie Zwierząt poprzez współpracę z Policją, Strażą Miejską i innymi organizacjami państwowymi
 13. współdziałanie z organizacjami o podobnym profilu działania
 14. prowadzenie strony internetowej Stowarzyszenia
 15. prowadzenie schronisk dla zwierząt domowych, zakładów opieki nad zwierzętami
 16. dobroczynność w zakresie pomocy charytatywnej prowadzonej na rzecz osób niezamożnych posiadających zwierzęta